جنبش عماریون فاراقلیطسه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸

مهر خاتم هیئت بایگانی - جنبش عماریون فاراقلیط

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.