جنبش عماریون فاراقلیطپنج شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸

April 2016 - جنبش عماریون فاراقلیط

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

Sound editing for all

 Teaching software sound mixing and editing by cleric Abbas Ahmadi for all Adventist teachers and officers soft war  This training has been developed for the site Franche In this tutorial: Different parts of the software introduced Delete Copy Saylns Reduce […]

فاراقلیط کیست ؟

گرفته شده از سایت فاراقلیط ظهور نزدیک است و نزدیکتر اگر ما بخواهیم فاراقلیط کیست؟ فاراقلیط ، حقیقتی که مسیحیت از افشای آن هراس دارد. ولادت و تحصیلات مسیحی : موشه بن یوحنا بن وراده بن شموئیل بن پاتریس، در […]